E-Tebligat Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

E-Tebligat ile ilgili yasal düzenlemeler nelerdir?

Tebligata ilişkin temel yasal düzenleme, 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayı­lı Tebligat Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Elektronik tebligat (e-tebligat) ile ilgili yasal düzenlemeler de özellikle kanunun 7.Maddesi A bendi ile (Madde7/a)  ile yapılmıştır. Daha önce, 19.01.2013 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlükte olan Elektronik Tebligat Yö­netmeliği ile elektronik ortamda KEP sistemi ile yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlenmişti.

15 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilen Tebligat Kanunu 7/A Maddesi kapsamında yeni ulusal e-tebligat sistemi (UETS) ve e-tebligat göndermesi ve alması zorunlu olan merciiler ve kişiler yeniden belirlendi. Bu kanuni değişiklik kapsamında, ikincil düzenlemeler bağlamında 06.12.2018 tarihli 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ile KEP sisteminin haricinde, farklı ve yeni bir e-tebligat sistemi olan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçmiştir.

 

E-Tebligatın faydaları nelerdir?

 • Tebligatların elektronik ortamda yapılması posta ile yapılan tebligatların neden olduğu ulaşım süresini kısaltacağından, yargı sürecinde yaşanacak aksaklıkların engellenmesini sağlayacaktır.
 • Elektronik ortamda gönderim ücretleri daha az olacağından maddi rahatlık sağlayacaktır.
 • Tebligatların doğru kişiye doğru zamanda tebliğ edilmesi garanti altına alınmış olacaktır.
 • Kâğıt kullanımı olmayacağından kağıt atıkları nedeniyle çevre kirliliğine sebep olunmayacak ve çevreye verilecek zarar azaltılacaktır.

 

UETS nedir?

UETS, E-Tebligatların tebligat göndermeye yetkili merciler tarafından muhataplara gönderileceği, PTT tarafından hazırlanan ve işletilen yeni elektronik tebligat sistemidir. 01.01.2019 tarihinden itibaren e-tebligatlar UETS üzerinden gönderilecektir.

 

UETS’nin düzenleyici ve denetleyici kurumu neresidir?

PTT’nin elektronik tebligat hizmetini mevzuata uygun olarak verip vermediğini resen veya şikâyet üzerine her zaman denetleyecek kurum Adalet Bakanlığıdır.

 

Kimlerin e-tebligat alması zorunludur?

Elektronik Tebligat Yönetmeliği madde 5’te belirtildiği üzere,

1)    10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

 • (I) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
 • (II) özel bütçeli idareler
 • (III) denetleyici ve düzenleyici kurumlar
 • (IV) sosyal güvenlik kurumları ve vakıf yükseköğretim kurumları

sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar

2)    5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler

3)    Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

4)    Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri

5)    Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar

6)    Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları

7)    Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri (anonim şirketler, limited şirketler, komandit şirketler, dernekler, vakıflar, sendikalar, kooperatifler)

8)    Baro levhasına yazılı avukatlar

9)    Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler

10) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerinin veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birimlerin

UETS üzerinden tebligat almaları zorunlu kılınmıştır.

 

UETS’den yeni e-tebligat adresimi nereden ve nasıl alabilirim?

Yeni e-tebligat adresi, UETS’yi kurmak ve işletmekle yükümlü PTT tarafından verilecektir.

7101 sayılı kanun uyarınca UETS hesabı açması zorunlu olanlara ait bilgiler PTT ‘ye, bağlı oldukları kurum/kuruluş/birlik tarafından iletilmiştir. PTT bu bilgiler doğrultusunda hesapları oluşturacak ve yine bağlı olunan kurum/kuruluş/birlik kanalı ile ilgili kişilere bildirecektir. E-tebligat almak zorunda olan kişiler doğrudan PTT üzerinden başvuru yapamayacaklardır.

UETS üzerinden e-tebligat alması zorunlu olmayan kişiler adreslerini almak için PTT merkezlerinden, online ön kayıt sonrası gerekli evraklar ile PTT merkezine veya elektronik imza/mobil imza ile online başvuru yapabilirler. (https://basvuru.etebligat.gov.tr)

 

UETS hesabı açılırken istenilecek belgeler nelerdir?

Elektronik Tebligat Yönetmeliği madde 6’da belirtildiği üzere, e-tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru için:

 • Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için: Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri; DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.
 • Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için: MERSİS numarası ve sistem bilgileri;  MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.
 • Türk vatandaşı gerçek kişiler için: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği madde 7’de belirtildiği üzere, e-tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayanlar için yapılacak başvuru için:

 • Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza.
 • Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.
 • Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri

istenmektedir.

Ayrıca tüzel kişiler, işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik bilgilerini gösteren bilgi ve belgeleri başvuru sırasında PTT’ye bildirir.

 

Hesap açma talebinden sonra e-tebligat hesabının açılması ne kadar sürer?

PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve UETS’ye kaydeder. E-Tebligat adresi, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle oluşturulacaktır.

 

UETS E-Tebligat adresi ücretli mi olacaktır?

Hayır, UETS e-tebligat adresleri ücretsiz oluşturulacaktır. PTT e-tebligat yönetmeliği doğrultusunda sadece UETS üzerinden sunduğu ilave hizmetlerden ücret alacaktır. (1 GB ve üzeri depolama alanı.)

 

UETS adresini hesap sahibi mi belirleyecektir?

Hayır. PTT tarafından belirlenecek olan adresler ilgili sisteme kayıtlı numaralar ile ilişkili, 15 haneli olarak oluşturulacaktır.

 

UETS üzerinden birde fazla e-tebligat adresi alınabilir mi?

Hayır. Adresler sistem numaralarından oluştuğu için birden fazla adres alınamamaktadır.

 

UETS hesabı kapatılabilir mi?

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için zorunluğun ortadan kalkması durumunda ilgili kurum/kuruluş/birlik tarafından bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde adres PTT tarafından kullanıma kapatılır.

İsteğe  bağlı olarak e-tebligat adresi almış kişiler için ilgilinin talebi üzerine talep tarihinden bir ay içinde kullanıma kapatılır.

Ölüm, kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti ve iflas gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi PTT tarafından kullanıma kapatılır. Bu kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

 

Kapatılan e-tebligat adresi tekrar kullanıma açılabilir mi?

Evet. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi, aynı hesap sahibin talebi doğrultusunda yeniden aktif edilebilir.

 

Elektronik tebligat adresi hangi durumlarda zorunlu olarak kapatılır?

Ölüm, kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti ve iflas gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi PTT tarafından kullanıma kapatılır.

 

UETS üzerinden E-Tebligat aldığımı nasıl anlarım?

Tebligatı alacak olan muhatap UETS üzerinden e-tebligat aldığında bilgilendirilmek istiyor ise e-posta adresini veya SMS alma özelliği olan telefon numarasını PTT’ye bildirmelidir. Bildirimler e-posta ve/veya SMS ile ücretsiz yapılacaktır. Bilgilendirmelerin geç yapılması veya yapılamamış olması tebligatın geçerliliğini etkilememektedir.

 

UETS üzerinden gelen E-Tebligatlara nasıl erişilir?

Manuel – portal kullanımında

Web servis entegrasyonu olmayan muhataplar elektronik tebligat adreslerine elektronik imzalarını kullanarak, e-Devler kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak veya PTT tarafından verilecek şifre ile birlikte telefona gelecek doğrulama kodunu kullanarak, tebligatlarını görüntüleyebilecekleri portala erişebilirler.

 

UNIGateway / E-Tebligat modülü ile

Gerekli kimlik bilgileri siteme tanımlanır. Gelen e-tebligatlar otomatik olarak muhatabın kurum içi sistemine aktarılır. Giriş bilgileri (işlem yetkilisi, parola vs) değişmedikçe tekrar kimlik doğrulaması gerekmez.

 

Kurum avukatları çalıştıkları kurum adına gelen e-tebligatlara nasıl erişebilir?

Avukatların bulundukları ildeki Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na müracaat ederek e-tebligat adresini kurum e-tebligat adresi ile değiştirmeleri gerekmektedir. Bu sayede kuruma gönderilecek e-tebligatlar belirtilen adrese gelecektir. Görev ili değiştiği takdirde yeni görev yapılan ildeki Adalet Komisyonuna başvurularak, yeni görev birime ait e-tebligat adresini yazışma adresi yaptırılabilir.

 

Kurumsal E-Tebligat hesabına sadece bir kişi mi erişebilir?

Elektronik Tebligat Yönetmeliği 5. madde kapsamında kalan tüzel kişiler, e-tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT’ye bildirebilir.

Ana işlem yetkilisinin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Alt işlem yetkililerini belirlemek, bunları UETS’ye eklemek veya çıkarmak.
 2. UETS’de alt işlem yetkililerine rol tanımlamak.
 3. Gerektiğinde alt işlem yetkililerinin yapacağı tüm işlemler ile diğer teknik işlemleri yürütmek.

Alt işlem yetkilisi, ana işlem yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere ulaşabilir.

 

Kurumsal E-Tebligat adresine kimler erişebilir?

E-Tebligat adresine en az 1, en fazla 10 adet işlem yetkilisi tanımlanabilir.

 

Ana işlem yetkilisi tanımı nedir?

Tüzel kişiliğin e-tebligat hesabına ilişkin işlemleri, tüzel kişi nam ve hesabına yapan yetkilendirilmiş gerçek kişi veya kişilerdir.

 

Alt yetkili tanımı nedir?

E-tebligat hesabına ilişkin bazı işlemleri tüzel kişi nam ve hesabına gerçekleştirmek üzere ana işlem yetkilisi tarafından kimlik doğrulaması yapılarak yetkilendirilmiş, kişi veya kişilerdir. UETS hesabına sınırsız sayıda alt işlem yetkilisi tanımlanabilir.

 

E-Tebligat alımları artık sadece UETS üzerinden mi olacak?

Evet, bugüne kadar KEP sisteminden alınan e-tebligatlar 01.01.2019 tarihinden itibaren sadece yeni e-tebligat sistemi olan UETS üzerinden alınacaktır.

 

Yeni E-Tebligat Sistemi (UETS), mevcuttaki gibi KEP altyapısı üzerinden mi çalışacaktır?

Hayır. UETS, KEP sisteminden farklı ve ayrı bir sistemdir.

 

UETS üzerinden gelen e-tebligatlara elektronik cevap vermek zorunlu mudur?

Hayır, UETS üzerinden alınan e-tebligatlara elektronik ortamdan cevap vermek zorunlu değildir. Kâğıtla posta üzerinden veya elektronik ortamda KEP sistemi kullanılabilir.

 

UETS’den gelen E-Tebligatların cevapları yine UETS üzerinden gönderilebilecek midir?

Hayır, UETS sadece e-tebligat almanızı sağlayan bir sistemdir. Diğer bir deyişle UETS, tebligat göndermeye yetkili mercilerin sadece e-tebligat göndermek için kullanacağı bir sistemdir. UETS’den gelen e-tebligatlara elektronik olarak cevap verilmek istenmesi durumunda KEP sistemi kullanılması gerekmektedir.

 

Gelen E-Tebligat yazıları hangi formatta olacaktır?

Gelen E-Tebligat yazıları EYP (Elektronik Yazışma Paketi) formatında  (EYP 1.3 sürümü) olacaktır.

 

Resmi kurumlardan gelen tüm yazılar e-tebligat niteliğinde midir?

Hayır, tüm resmi yazışmalar,  adli ve idari tebligatların yürütüldüğü 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebligat veya e-tebligat değildir.

 

KEP ile e-tebligat cevaplamada herhangi bir değişiklik olacak mı?

Hayır, KEP ile cevaplamada herhangi bir değişiklik olmayacak. İsteyenler UETS’den gelen e-tebligatların cevapları, bugüne kadar olduğu gibi, KEP sistemi üzerinden ilgili kurumun KEP adresine gönderilecektir.

 

E-Tebligat almak ve cevaplamak için 2 farklı sistem, 2 farklı adres mi kullanılacaktır?

Evet, E-Tebligat alımları UETS’de tanımlanan yeni e-tebligat adresi üzerinden gerçekleştirilirken, elektronik ortamda cevaplamak için KEP adresi kullanılacaktır.

 

UETS’de e-tebligat alımları için kota var mıdır?

UETS’de hesap sahipleri için ayrılan alanlardaki iletiler için en az 100 MB depolama alanı sağlayacak olup, hesap sahiplerinin talep etmeleri durumunda PTT ek posta alanı hizmeti sunabilir.

 

UETS’yi PTT işletecekse, KEPHS’ler devre dışı mı kalacaktır?

Hayır. UETS e-tebligatın ilgili kişiye sadece gönderilmesi için PTT tarafından KEP sisteminden bağımsız ve ayrı bir sistem olarak işletecektir. E-Tebligat cevapları UETS üzerinden verilemeyecektir. Gelen e-tebligata elektronik ortamda cevap vermek için KEP sistemi kullanılmaya devam edilecektir. Bu süreçte istenilen KEPHS’den hizmet alınabilir.

 

UETS üzerinde, KEP sisteminde olduğu gibi deliller olacak mı?

Evet, deliller olacak fakat UETS tek yönlü bir bildirim kanalı olduğundan dolayı, deliller sadece UETS’den tebligat gönderen kurumlara iletilecektir, alıcılara delil iletimi olmayacaktır. Böylelikle tebligatı gönderen kurumlar, e-tebligatın muhataba ulaşıp ulaşmadığını deliller sayesinde takip edebilecektir.

 

UETS delilinin saklanma süresi ne kadardır?

UETS’ne ait deliller PTT tarafından 30 yıl saklanacaktır.

 

E-Tebligat Sistemi ile gönderilen belgeler ne zaman tebliğ edilmiş sayılır?

E-Tebligat, alıcının adresine teslim edildikten 5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

Verion Teknoloji çözümü UNIGateway ile UETS üzerinden E-Tebligat alabilecek miyiz?

Evet. UNIGateway / E-Tebligat çözümümüz ile UETS adresinize gelen E-Tebligatlarınızı otomatik olarak alıp kurum içi sisteminize doğrudan aktarabileceksiniz.

Ayrıca UNIGateway / KEP çözümümüz sayesinde elektronik ortamdan e-tebligat cevaplama sürecini de aynı sistem üzerinden takip edebileceksiniz.

UNIGateway çözümümüzün sunduğu raporlama ekranı ve servisleri sayesinde E-Tebligatlarınızı ve E-Tebligat cevaplarınızı rapor şeklinde görüntüleyebileceksiniz.

UNIGateway / KEP çözümümüzü kullanıyorsanız UETS’ye entegrasyonunuz, mevcut UNIGateway KEP entegrasyonunuzu etkilemeyecek şekilde gerçekleştirilecek, UETS’ye geçişiniz hızlı ve kolay şekilde sağlanacaktır.

 

UETS/E-Tebligat entegrasyon çözümünüz ile alacağımız E-Tebligatlar sistemlerimize doğrudan aktarılacak mı?

Evet, UETS üzerinden tarafınıza gelen E-Tebligatlar, kurumsal entegrasyon çözümümüz sayesinde, kurum içi sistemlerinize doğrudan aktarılır.

 

E-Tebligat Çözümleri

Elektronik Tebligat çözümlerimiz ile e-tebligat alımlarınızı hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetebilirsiniz. Detaylı Bilgi

KEP Çözümleri

Kayıtlı Elektronik Posta çözümlerimiz ile gönderilerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetebilirsiniz. Detaylı Bilgi

Blockchain

Blockchain çözümlerimiz ile dijital dünyanın yeni yüzüyle tanışabilirsiniz. Detaylı Bilgi

E-Kimlik Çözümleri

E-Kimlik çözümlerimiz ile kişisel bilgilerinizi dijital güvenliğinizi güvenle kullanabilirsiniz. Detaylı Bilgi

Yapay Zeka

Detaylı Bilgi

Eğitim Hizmetleri

Eğitim hizmetlerimiz ile profesyonel dünyada daha etkin hale gelebilirsiniz. Detaylı Bilgi

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetlerimiz ile uzmanlıklarımızdan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Detaylı Bilgi