Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu, VERİON Teknoloji Grubu San. Ve Tic A.Ş.’nin (YTÜ Teknopark İkitelli Yerleşkesi Kat:2 No:222  P.K. 34490 İkitelli OSB Başakşehir– İstanbul) çalışanlarına, iş ortaklarına, müşterilerine, ziyaretçilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi veya çalışan / aday sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı olarak , yurtiçi/yurtdışı bankalar, hukuki finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlar, müşavirler, bağımsız denetim şirketleri, kurumsal müşteri v.b iş ilişkileri çerçevesinde ve ölçülü olarak işlenebilecek aktarılabilecek ve saklanabilecektir.


Ayrıca, kullanıcı olarak internet sitemizde iş başvurusu yapmak, ürün ve hizmetlerimizden yararlanmak, dilek ve önerilerde bulunmak, kendinizi daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerinizi daha yakından takip edebilmemiz amacıyla, internet sitemize üye olurken ya da bilgi sağlarken veya internet sitemizi kullanırken; ad-soyad, e-posta vb. dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmet talebi, teklif alımı veya iş başvuruları için paylaşacağınız veya paylaştığınız tüm kişisel verileri çerezler aracılığı ile paylaştığınız kişisel verileriniz de dâhil, internet sitesi ile KVKK  madde. 5/1 ve madde. 6/2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızanız ile paylaştığınızı, bu verilerin kendinizi tanıtmak ve size daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptığınız veya yapacağınız başvuru veya şikâyetler ve site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilebilmeniz amacıyla  talep ettiğinizi kabul etmektesiniz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Firmamız tarafından toplanan kişisel verileriniz, firmamız tarafından tarafınıza verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ofis, internet sitesi, sosyal medya mecraları,firma ziyareti, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, Verion Teknoloji ile iş ilişkisi içerisinde olan kurumların / kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Verion Teknoloji’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve firmamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve KVKK’nın belirlediği koşullar içerisinde;
• Ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, şirketimiz iş ortaklıklarına ya da iştiraklerimize,
• Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
• İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
• Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza,
• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
• KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlarına açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda firmamızın sözleşme ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle firmamıza iletmeniz durumunda firmamız talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak  Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Verion Teknoloji tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya KVKK’nın belirlediği diğer yöntemler ile firmamıza iletebilirsiniz. (Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak veya elektronik olarak firmamıza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmıştır.)

Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuki veya sözleşme dışında işlenmeyecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.verion.com.tr adresindeki “KVKK Kişisel Veri Sorgulama Talep Formu”nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “YTÜ Teknopark İkitelli Yerleşkesi Kat:2 No:222  P.K. 34490 İkitelli OSB Başakşehir– İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu  kurumsal@verion.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvuru formunu bilgi@verion.com.tr adresine mail atarak talep edebilirsiniz.


E-Tebligat Çözümleri

Elektronik Tebligat çözümlerimiz ile e-tebligat alımlarınızı hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetebilirsiniz. Detaylı Bilgi

KEP Çözümleri

Kayıtlı Elektronik Posta çözümlerimiz ile gönderilerinizi hızlı ve güvenilir bir şekilde yönetebilirsiniz. Detaylı Bilgi

Blockchain

Blockchain çözümlerimiz ile dijital dünyanın yeni yüzüyle tanışabilirsiniz. Detaylı Bilgi

E-Kimlik Çözümleri

E-Kimlik çözümlerimiz ile kişisel bilgilerinizi dijital güvenliğinizi güvenle kullanabilirsiniz. Detaylı Bilgi

Yapay Zeka

Detaylı Bilgi

Eğitim Hizmetleri

Eğitim hizmetlerimiz ile profesyonel dünyada daha etkin hale gelebilirsiniz. Detaylı Bilgi

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetlerimiz ile uzmanlıklarımızdan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Detaylı Bilgi